Vedtægter

Herunder kan du læse eller downloade Idrætsrådets vedtægter

Vedtægter

§ 1. Idrætsrådets navn og hjemsted

Idrætsrådets navn er Vejle Idrætsråd - VIR Stiftelsesår: 1. maj 2006

Idrætsrådets hjemsted er Vejle Kommune

§ 2. Idrætsrådets formål

Idrætsrådet er en sammenslutning af idrætsforeninger i Vejle Kommune, og dets formål er at:

• fremme idrætslivet i kommunen

• arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene

• virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

• varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

§ 3. Medlemmer

3.1. Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Vejle Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund, kan optages som medlem.

3.2 Skoler med idræt som væsentligt tilbud kan optages som passive medlemmer. Ligeledes kan enkeltpersoner og organisationer med interesse for idræt optages som passive medlemmer. Betingelser jvf. 3.3 gælder ikke for passive medlemmer.

3.3 Vejle Idrætsråd tilbyder alle godkendte foreninger (jf. 3.1) medlemskab af Vejle Idrætsråd. Foreninger kan til enhver tid henvende sig og udtrykke ønske om optagelse.

I forbindelse med optagelse udbeder Vejle Idrætsråd sig en oversigt over foreningens aktuelle bestyrelse, oplysning om medlemstal det seneste år og et eksemplar af foreningens vedtægter.

Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.

3.4 Bestyrelsen træffer foreløbig beslutning om optagelse, hvorefter optagelse skal godkendes på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Her har den optagne forening mulighed for at deltage og, under forudsætning af at optagelsen bliver godkendt, for at stemme.

§ 4. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske ved årets udgang.

§ 5. Kontingent

5.1. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

5.2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

6.1. Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse bevisligt skader idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion. Samme regler gælder for passive medlemmer.

6.2. Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.

6.3. Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

§ 7. Repræsentantskabet

7.1. Repræsentantskabet er idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger kan møde med én repræsentant.

Passive medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer kan møde med to repræsentanter. Medlemsforeninger med flere end 450 aktive medlemmer kan møde med tre repræsentanter Medlemsforeninger med flere end 1000 aktive medlemmer kan møde med fire repræsentanter

7.2. Idrætsrådets bestyrelse og medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Ordinært repræsentantskabsmøde

8.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Afholdelse af repræsentantskabsmødet kan udskydes, hvis tidsfristen på grund af force majeure ikke kan overholdes. Repræsentantskabsmødet kan afvikles online (helt eller delvis), såfremt bestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. Vejle Kommune stiller en sikker mødeplatform til rådighed for idrætsrådet.

Mødet skal indkaldes elektronisk med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2. Godkendelse af nye medlemmer

3. Årsrapport

4. Bestyrelsens beretning

5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

8. Valg af to revisorer og en suppleant

9. Eventuelt

8.2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes elektronisk til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.


§ 9. Repræsentantskabsmødets ledelse

9.1. Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

9.2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægterne og idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jf. § 15 og 16.

§ 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

10.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 % af medlemsforeningerne indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

10.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes elektronisk med tre ugers varsel.

10.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan (jf. 8.1) afvikles online (helt eller delvis), såfremt bestyrelsen skønner, at det er nødvendigt.

§ 11. Bestyrelsen

11.1. Bestyrelsen er idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

11.2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

11.3. Bestyrelsen består af syv medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

11.4. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 1 år ad gangen.

11.5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

11.6. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter idrætsrådet i henhold til vedtægterne.

§ 12. Årsrapport

12.1. Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret.

12.2. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne.

12.3. Årsrapporten forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning og underskrift. Årsrapport offentliggøres på idrætsrådets hjemmeside senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 13. Revision

13.1. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges på skift i lige og ulige år. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges for ét år af gangen.

13.2. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

13.3. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse årsrapport og beholdninger.

§ 14. Tegning og hæftelse

14.1. Idrætsrådet tegnes af formanden.

14.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse af repræsentantskabet samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

14.3. Idrætsrådet hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt medlemsforeninger hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 15. Vedtægtsændringer

15.1. Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Opløsning

16.1. Bestemmelse om idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt, kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede.

16.2. På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller alment velgørende formål idrætsrådets formue skal tilgå, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 26. februar 2015 Ændret på repræsentantskabsmøde den 26. februar 2018 - § 11.3


Ændret på repræsentantskabsmødet 11. maj 2021 - § 3.3, 3.4, 4, 8.1, 10.3

Dirigent Formand

Dan Skjerning Michael Hansen


Download vedtægterne

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde 11. maj 2021